دانشگاه امیرکبیر 

 

 

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات      

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه مقالات کنفرانس

 

 

فرمت الکترونیکی مجموعه مقالات  کنفرانس